(vzaté na vedomie MV SR VVS/1-900/90-49392 zo dňa 30.9.2016)

S T A N O V Y

INŠTITÚT VÝCHOVY A ŠPORTU

Článok 1
Právna povaha a postavenie

1.1 Inštitút výchovy a športu (ďalej aj ako „IVŠ“) má právnu formu občianskeho združenia, ktoré je založené v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Dobrovoľne sa doň združujú fyzické osoby, ktoré sa aktívne podieľajú:

• na sociálnej výchove detí a mládeže,
• na sociálnej inklúzii a integrácii detí a mládeže,
• na zvýšení kvality života detí a mládeže
• na aktivitách na ochranu človeka a prírody
• na zvýšení kvality telesnej výchovy detí a mládeže,
• na rozvoji detského, mládežníckeho a amatérskeho športu,
• na rozvoji športu pre všetkých,
• na rozvoji profesionálneho športu
• na rozvoj športového práva, športového manažmentu, športového vzdelávania a športovej medicíny

1.2 IVŠ je samostatným, nezávislým a apolitickým právnym subjektom, ktorého cieľom je podpora a implementácia konkrétnych aktivít členov na komplexný osobnostný a sociálny rozvoj detí a mládeže na Slovensku.

1.3 IVŠ vyvíja svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Vymedzuje svoje ciele, program, činnosť a svoju organizačnú štruktúru internými normami.

1.4 Sídlom IVŠ je Sekčovská 54, Prešov, Slovenská republika.

1.5 IVŠ vo svojej činnosti spolupracuje s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, ako aj inými fyzickými a právnickými osobami v sociálnej oblasti a v športe.

1.6 IVŠ môže vyvíjať činnosť v oblasti marketingu a public relations, v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.7 IVŠ môže využívať svoje symboly – logo, pečať, prípadne inú symboliku, ktorú schvália orgány IVŠ.

Článok 2
Základné princípy, ciele a činnosti

2.1 V rámci IVŠ všetci členovia a spolupracovníci rešpektujú nasledujúce princípy:

a) princíp odbornosti – podľa ktorého sa pri obsadzovaní orgánov IVŠ, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti IVŠ a jeho orgánov vždy prihliada na odbornosť, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby,
b) princíp primeranosti – podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok, ktorý zodpovedá rozumnému usporiadaniu veci, dosiahnuť rovnováhu dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,
c) princíp hospodárnosti – podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov k sledovanému výsledku,

2.2 IVŠ, jeho orgány a členovia podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi a spolupracovníkmi.

2.3 IVŠ je v otázkach politiky a náboženstva neutrálna.

2.4 Základnými cieľmi a činnosťami IVŠ sú:

a) zastupovať záujmy členov IVŠ doma a v zahraničí,
b) starať sa o všestranný rozvoj detí a mládeže na Slovensku, s ohľadom na špecifické podmienky Slovenskej republiky v sociálnej oblasti, ochrane prírody a v oblasti športu v celej šírke, s osobitným zreteľom na deti v predškolskom a školskom veku a mládež do 23 rokov.
c) navrhovať a určovať koncepciu rozvoja IVŠ a komplexne zabezpečovať jeho aktivity,
d) organizovať výchovné a vzdelávacie aktivity v sociálnej oblasti, ochrane prírody a v oblasti športu,
e) organizovať odborné workshopy, školenia, praktické ukážky, kurzy, súťaže, sústredenia, semináre a výcvikové tábory vo svojej pôsobnosti v sociálnej oblasti, ochrane prírody a v oblasti športu,
e) vykonávať praktickú a teoretickú činnosť, ktorá je zameraná na výchovu v sociálnej oblasti a na podporu sociálnej inklúzie, ochranu prírody, rozvoj športu a odborných činností v športe v celej jeho šírke. Poskytovať podľa potreby a možností servis a služby svojim členom,
f) verejne popularizovať svoju činnosť pomocou všetkých dostupných prostriedkov masovej komunikácie,
g) vykonávať vlastnú edičnú činnosť (metodické listy, odborné publikácie, videoprodukciu, informačné letáky, kalendáre, atď.)
h) zriaďovať odborné komisie podľa potrieb a záujmov členov,
i) spolupracovať v zmysle svojho poslania a cieľov s ostatnými právnickými osobami štátnej správy, územnej samosprávy, podnikateľskej sféry a neziskového sektora na Slovensku a v zahraničí
j) zúčastňovať sa na tvorbe, realizácii a kontrole sociálnej, environmentálnej a športovej politiky v Slovenskej republike,
k) vydávať stanovy a ďalšie základné vnútorné predpisy IVŠ,
l) umožňovať všestranný rozvoj osobnosti ako po telesnej, tak aj duševnej stránke,
m) vytvárať vo svojich štruktúrach optimálne podmienky pre aktivitu svojich členov, rozvoj telesnej a duševnej kultúry, predovšetkým detí a mládeže. Tomuto cieľu podriaďujú všetky orgány IVŠ svoje rozhodnutia a podporujú ho.

2.5 Poslaním a úlohou IVŠ je najmä:

a) podporovať sociálnu inklúziu a sociálnu výchovu detí a mládeže
b) organizovať a zabezpečovať rozvoj masového a amatérskeho športu
c) spolupracovať na zlepšení kvality života všetkých detí a mládeže na Slovensku bez ohľadu na ich pôvod,
d) zabezpečovať aktivity na podporu sociálnej výchovy, sociálnej inklúzie, zvýšenie kvality života detí a mládeže, ochranu životného prostredia, na zvýšenie kvality telesnej výchovy detí a mládeže, na rozvoj detského a mládežníckeho amatérskeho športu, rozvoj profesionálneho športu a športu pre všetkých
e) zabezpečovať aktivity na podporu a rozvoj športového práva, športového manažmentu, športového vzdelávania a športovej medicíny
f) zabezpečovať styky s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, podnikateľského sektora a neziskového sektora v Slovenskej republike a zabezpečiť medzinárodné vzťahy v sociálnej oblasti, v oblasti ochrany prírody a v oblasti športu
e) zabezpečovať výchovný proces odborníkov v sociálnej oblasti a športových odborníkov
f) zabezpečovať propagáciu a popularizáciu IVŠ a jeho aktivít
g) zabezpečovať marketing, public relations a merchandising IVŠ

2.6 Hlavné činnosti Združenia sú aktivity, ktoré sú vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť IVŠ, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy, ktoré sú vytvorené hlavnými činnosťami IVŠ sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov IVŠ a na úhradu nákladov s nimi spojenými.

Článok 3
Systém interných predpisov a aktov

3.1 Stanovy sú najvyšším právnym predpisom IVŠ .

3.2 Orgány IVŠ vydávajú na základe týchto Stanov, v rámci im zverenej právomoci, ďalšie interné predpisy, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade s týmito Stanovami.

3.3 V rámci IVŠ vydávajú príslušné orgány nasledujúce predpisy záväzné pre všetky orgány IVŠ, všetkých členov a pridružené organizácie, ktorých činnosti sa týkajú:

a) Volebný poriadok – schvaľuje Valné zhromaždenie IVŠ (ďalej len „ VZ IVŠ “); upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov IVŠ,
b) Rokovací poriadok – schvaľuje VZ IVŠ; upravuje procesné pravidlá rokovania VZ IVŠ,
c) ostatné poriadky – schvaľuje Správna rada IVŠ (ďalej len „SR IVŠ “), upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti IVŠ, ide najmä o Organizačný poriadok IVŠ, Podpisový poriadok IVŠ a iné,
d) Štatút – schvaľuje VZ IVŠ; upravuje pôsobnosť a pravidlá fungovania odborných komisií a ďalších orgánov IVŠ,
e) Smernica – schvaľuje SR IVŠ; upravuje pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti SR IVŠ; je to záväzný predpis pre realizáciu úkonov v ekonomickej, organizačnej a riadiacej činnosti IVŠ,
f) Pokyn Prezidenta IVŠ – vydáva Prezident IVŠ, zriaďuje ním poradné referáty v rámci organizačnej štruktúry IVŠ,
g) Rozhodnutie vydáva orgán IVŠ v rozsahu svojej právomoci. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre označené subjekty. Rozhodnutia VZ IVŠ a SR IVŠ majú formu uznesení.
i) Odporúčania a Stanoviská nie sú záväzné. Orgány IVŠ ich vydávajú v rozsahu svojej právomoci. Slúžia na zjednotenie postupov a poskytujú odborné informácie pre rozhodovanie orgánov IVŠ a jeho členov.

Článok 4
Členstvo

4.1 Členstvo v IVŠ je dobrovoľné. Každý člen môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami z IVŠ vystúpiť.

4.2 Členstvo v IVŠ je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania tohto občianskeho združenia.

4.3 Členstvom v IVŠ člen prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám IVŠ, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných predpisoch IVŠ.

4.4 IVŠ môže mať riadnych členov a čestných členov.

4.5 IVŠ zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.

4.6 Práva a povinnosti členov sú okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi IVŠ.

Článok 5
Vznik a zánik členstva

5.1 Členom IVŠ sa môže stať (i) zakladajúci člen a (ii) žiadateľ, ktorého na základe písomnej prihlášky prijme/neprijme VZ IVŠ.

5.2 Členstvo v IVŠ zaniká:

a) vystúpením,
b) vylúčením,
c) smrťou alebo právnym zánikom člena IVŠ,
d) právnym zánikom IVŠ

5.3 Zánik členstva má za následok zánik všetkých práv a povinností, ktoré sa spájajú s členstvom v IVŠ .

5.4 Zánik členstva však nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči IVŠ a jeho členom.

Článok VI
Práva a povinnosti členov

6.1 Riadny člen IVŠ má právo:

a) hlasovať a voliť na VZ IVŠ,
b) byť volený do orgánov IVŠ po dovŕšení veku 18 rokov,
c) zúčastňovať sa na činnosti IVŠ,
d) byť informovaný a zúčastňovať sa na akciách a podujatiach IVŠ,
e) predkladať návrhy, vyslovovať názory a upozorňovať na chyby a nedostatky v
činnosti IVŠ,
f) požadovať od orgánov IVŠ riadne plnenie prijatých uznesení,
g) požadovať nárok na peňažnú alebo nepeňažnú odmenu, prípadne poskytnutie cestovných náhrad za vykonanú prácu
g) využívať majetok IVŠ v súlade s platnými právnymi a internými predpismi

6.2 Čestný člen IVŠ má právo:

a) zúčastňovať sa na akciách a podujatiach IVŠ,
b) dávať podnety na zlepšenie práce IVŠ,
c) reprezentovať záujmy IVŠ smerom navonok, ako aj dovnútra

6.3 Riadny člen má povinnosť:

a) dodržiavať Stanovy, ostatné interné predpisy a rozhodnutia orgánov IVŠ
b) starať sa o všestranný rozvoj IVŠ so zameraním na jeho popularizáciu

6.4 Čestný člen má povinnosť:

a) dodržiavať Stanovy, ostatné interné predpisy a rozhodnutia orgánov IVŠ
b) starať sa o všestranný rozvoj IVŠ so zameraním na jeho popularizáciu.

Článok 7
Orgány IVŠ

7.1 Orgánmi IVŠ sú:

a) Valné zhromaždenie IVŠ
b) Správna rada IVŠ
c) Prezident IVŠ
d) Dozorná rada IVŠ
e) Odborné komisie IVŠ

7.2 Najvyšším zastupiteľským a normotvorným orgánom je Valné zhromaždenie IVŠ.

7.3 Výkonnými orgánmi sú Prezident IVŠ a Správna rada IVŠ.

7.4 Kontrolným orgánom je Dozorná rada IVŠ. Dozorná rada je fakultatívny orgán IVŠ.

7.5 Administratívnymi orgánmi sú Odborné komisie.

7.6 Právomoci, práva a povinnosti jednotlivých orgánov IVŠ sú bližšie upravené v ďalších interných predpisoch.

7.7 Funkčné obdobie Prezidenta a ostatných členov Správnej rady IVŠ, kontrolných orgánov, predsedov a členov komisií a ostatných volených orgánov IVŠ je päť rokov.

7.8 Funkcia člena orgánu IVŠ vo všeobecnosti zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie oprávneným orgánom,
d) právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v IVŠ
f) právoplatným odsúdením za korupciu (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v IVŠ,
g) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
h) právnym zánikom Združenia

7.9 Vzdanie sa funkcie je účinné dňom jeho písomného oznámenia Prezidentovi IVŠ.

7.10 Mandát členov SR IVŠ, mandát predsedov a členov iných volených orgánov a komisií IVŠ, končí súčasne s ukončením mandátu Prezidenta IVŠ, ak v týchto Stanovách nie je uvedené inak.

7.11 V záujme zabezpečenia kontinuity v riadení IVŠ, všetci zvolení a/alebo na dobu určitú ustanovení funkcionári, predsedovia a členovia orgánov IVŠ sú po uplynutí ich funkčného obdobia oprávnení naďalej vykonávať činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nového prezidenta a nových členov orgánov.

7.12 Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu IVŠ pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže SR IVŠ na návrh Prezidenta IVŠ alebo iného člena SR IVŠ poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu (kooptácia). Na najbližšom zasadnutí príslušný orgán IVŠ potvrdí kooptovaného člena alebo zvolí nového člena orgánu IVŠ, ale vždy len na zostávajúcu časť funkčného obdobia. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen orgánu, pokračuje poverená (kooptovaná) osoba vo výkone funkcie až do zvolenia nového člena orgánu.

Článok 8
Valné zhromaždenie

8.1 Valné zhromaždenie IVŠ je zhromaždenie riadnych členov. Je najvyšším orgánom IVŠ. Schádza sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok, najneskôr do 30.6. príslušného kalendárneho roka. Zvoláva ho SR IVŠ, písomnou pozvánkou (alternatívne elektronickou poštou) v lehote minimálne 14 dní vopred. Ak o to požiadajú 2/3 riadnych členov, alebo v závažných prípadoch ak o to požiada Prezident IVŠ alebo Dozorná rada IVŠ, alebo ďalej ak sa vzdá funkcie, alebo ak nemôže vykonávať funkciu minimálne 90 dní Prezident IVŠ, alebo ak ukončí činnosť vo SR IVŠ viac ako polovica zvolených členov, SR IVŠ je povinný bezodkladne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie IVŠ, aby sa konalo najneskôr do 30 dní.

8.2 Valného zhromaždenie IVŠ sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim (t.j. právom hlasovať a voliť na VZ IVŠ) riadni členovia IVŠ.

8.3 Riadni členovia vykonávajú svoje práva na VZ IVŠ priamo a majú rozdelené hlasy rozhodujúce nasledovne:

a) riadny člen, ktorý je súčasne prezident 3 hlasy,
b) riadny člen, ktorý je súčasne člen SR IVŠ 2 hlasy,
c) riadny člen 1 hlas

8.4 Zastúpenie riadneho člena na základe plnej moci sa pripúšťa. Účasť, hlasovanie a voľba na diaľku prostriedkami elektronických komunikácií alebo inej diaľkovej komunikácie sa nepripúšťa.

8.5 Valné zhromaždenie IVŠ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov s hlasmi rozhodujúcimi. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov riadnych členov s hlasom rozhodujúcim okrem zmeny stanov a rozhodnutia o zrušení alebo zlúčení IVŠ, kedy je potrebná trojpätinová väčšina hlasov riadnych členov s hlasom rozhodujúcich.

8.6 Uznesenie VZ IVŠ je prijaté vtedy, ak za uznesenie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov s hlasom rozhodujúcim, s výnimkou rozhodovania o zrušení IVŠ, zlúčenia IVŠ a zmene Stanov podľa bodu 8.5. Valné zhromaždenie IVŠ riadi predsedajúci, ktorého volí VZ IVŠ na návrh Prezidenta IVŠ.

8.7 Valné zhromaždenie IVŠ má najvyššiu rozhodovaciu, normotvornú a kontrolnú právomoc.

8.8 Valné zhromaždenie IVŠ najmä:

a) volí Prezidenta IVŠ
b) volí a určuje počet členov SR IVŠ
c) volí a určuje počet členov Dozornej rady IVŠ
d) odvoláva funkcionárov IVŠ volených na valnom zhromaždení IVŠ pred uplynutím ich funkčného obdobia z dôvodov neplnenia povinností, úmyselného porušenia Stanov, interných predpisov IVŠ a všeobecne záväzných právnych predpisov,
e) schvaľuje Stanovy IVŠ, ich zmeny a doplnky, dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov s hlasom rozhodujúcim,
f) rozhoduje o vstupe, prípadne o zrušení členstva v iných právnických osobách,
g) rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa hospodárenia s majetkom IVŠ,
h) prerokováva správu o činnosti a hospodárení IVŠ za uplynulé obdobie, ktorú predkladá Prezident IVŠ, príp. osoba poverená Prezidentom IVŠ
i) prerokováva záverečný účet za predchádzajúci účtovný rok, ktorý predkladá SR IVŠ,
j) prerokováva správu Dozornej rady IVŠ a prijíma opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov,
k) môže prerokovávať a rušiť uznesenia SR IVŠ, pričom má povinnosť zrušiť
uznesenia SR IVŠ, pokiaľ boli prijaté v rozpore so Stanovami, inými internými predpismi IVŠ a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

Článok 9
Správna rada

9.1 Správna rada IVŠ je orgánom, ktorý riadi a organizuje činnosť IVŠ medzi zasadnutiami valného zhromaždenia IVŠ.

9.2 SR IVŠ je medzi zasadnutiami valného zhromaždenia IVŠ oprávnená konať a rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú výslovne vyhradené valnému zhromaždeniu IVŠ, a to najmä:

a) plniť uznesenia VZ IVŠ,
b) schvaľovať Organizačný poriadok, Podpisový poriadok a ostatné poriadky IVŠ,
c) vypracovávať dlhodobé zámery rozvoja a činnosti IVŠ,
d) schvaľovať strednodobé (2 roky) a dlhodobé (4 roky) plány činnosti IVŠ,
e) schvaľovať ročný plán činnosti IVŠ a vyhodnocovať jeho plnenie,
f) schvaľovať odmeny členom orgánov IVŠ a zmluvným partnerom IVŠ
g) menovať a odvolávať predsedov a členov odborných komisií a schvaľovať interné predpisy (štatúty) pre ich činnosť,
h) zriaďovať ďalšie komisie a pracovné skupiny IVŠ,
i) schvaľovať ekonomické smernice IVŠ,
j) schvaľovať uzatváranie zmlúv s tretími osobami, pokiaľ hodnota plnenia v jednotlivej zmluve je vyššia ako 15.000 EUR
j) vypracovávať a schvaľovať projekty pre priznanie dotácií zo štátneho rozpočtu, alebo z fondov Európskej únie
k) schvaľovať rozpočet, hodnotiť čerpanie rozpočtu a schvaľovať prípadné zmeny rozpočtu IVŠ na príslušný rok,
l) hodnotiť výsledky činnosti IVŠ, vyhodnocovať činnosť odborných komisií
m) zabezpečovať všetky aktivity spojené s výkonom činnosti, a cieľov a poslania IVŠ

9.3 SR IVŠ sa skladá z Prezidenta IVŠ a najmenej 2 a najviac 4 ďalších členov volených VZ IVŠ na funkčné obdobie 5 rokov.

9.4 Členovia SR IVŠ vykonávajú svoje funkcie s nárokom na odmenu, náhradu za stratu času a cestovné. Sú povinní vykonávať svoje funkcie k prospechu rozvoja kvality života detí a mládeže v Slovenskej republike, a to v najmä v sociálnej oblasti a športe. Sú povinní zúčastňovať sa na základe pozvania na rokovaniach SR IVŠ a ďalších odborných aktivitách IVŠ.

9.5 Rokovania SR IVŠ sa konajú podľa potreby, najmenej však 1 x za 3 kalendárne mesiace. Vedie ich Prezident IVŠ, alebo ním poverený predsedajúci. SR IVŠ je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov SR IVŠ. Uznesenia sa prijímajú väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas Prezidenta. Výnimočne sa pripúšťa hlasovanie per rollam prostriedkami elektronickej pošty, v termínoch a za podmienok ustanovených pre daný prípad Prezidentom IVŠ. O záveroch z rokovania je SR IVŠ povinný informovať Dozornú radu IVŠ a členskú základňu, formu informačnej povinnosti stanoví interný predpis IVŠ.

9.6 SR IVŠ za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu IVŠ.

Článok 10
Prezident

10.1 Prezident IVŠ je štatutárnym orgánom a je oprávnený konať v jeho mene. Je najvyšším predstaviteľom IVŠ. Prezident zastupuje IVŠ navonok a je zástupcom IVŠ aj v iných právnických osobách a združeniach právnických osôb, kde je IVŠ zastúpená alebo kde je členom.

10.2 Prezident IVŠ je členom SR IVŠ s hlasovacím právom, riadi činnosť SR IVŠ a predsedá tomuto orgánu, pokiaľ predsedaním nepoverí inú osobu.

10.3. Prezidenta IVŠ volí valné zhromaždenie IVŠ na obdobie 5 rokov.

10.4 Mandát Prezidenta IVŠ zaniká:

a) uplynutím jeho funkčného obdobia,
b) odstúpením z vlastnej vôle,
c) odvolaním na valnom zhromaždení IVŠ, a to nadpolovičnou väčšinou riadnych členov s hlasom rozhodujúcim,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) nečinnosťou dlhšou ako 90 dní, čo posúdi SR IVŠ, podporne Dozorná rada IVŠ.

10.5 Ak zanikne výkon funkcie Prezidenta IVŠ, do času kým valné zhromaždenie IVŠ nezvolí nového Prezidenta, jeho právomoci dočasne vykonáva člen SR IVŠ, určený rozhodnutím SR IVŠ.

10.6 IVŠ nemôže zostať bez Prezidenta dlhšie ako 3 mesiace. Po 3 mesiacoch valné zhromaždenie IVŠ zvolí nového Prezidenta, ktorý bude vykonávať úlohu štatutárneho orgánu.

10.7 Prezident IVŠ spolu s členmi SR IVŠ disponuje finančnými prostriedkami na účtoch IVŠ zriadených v bankách, podľa podpisových vzorov a do výšky rozpočtu IVŠ. Presnejšie vymedzenie konania za IVŠ je určené v Podpisovom poriadku IVŠ.

10.8 Prezident IVŠ má právo v mene IVŠ samostatne podpisovať, zaväzovať sa a uzatvárať zmluvy a dohody v zmysle Stanov IVŠ a uznesení SR IVŠ. Zmluvy, ktorých hodnota plnenia je vyššia ako 15.000 EUR, musí pred ich uzavretím schváliť SR IVŠ.

10.9 Prezident IVŠ plní úlohy zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, uzatvára a rozväzuje pracovné zmluvy so zamestnancami IVŠ, prípadne uzatvára a rozväzuje dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo iné formy zmlúv v zmysle platného pracovného práva Slovenskej republiky.

10.10 Prezident IVŠ za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu IVŠ a jeho činnosť kontroluje Dozorná rada IVŠ.

Článok 11
Komisie

11.1 Komisie IVŠ pôsobia ako odborné, administratívne, poradné a/alebo kontrolné orgány. Funkčnú náplň a právomoc komisií schvaľuje SR IVŠ vo forme Organizačného poriadku IVŠ a štatútov jednotlivých komisií. Komisie sú spravidla 3 až 5 členné. Predsedov a členov komisií menuje a odvoláva SR IVŠ.

11.2 Členovia komisií vykonávajú svoje funkcie ako čestné. Sú povinní vykonávať svoje funkcie nezištne a k prospechu rozvoja IVŠ. Majú nárok na náhradu za stratu času a na cestovné náklady. Sú povinní zúčastňovať sa na základe pozvania na rokovaniach SR IVŠ VZ IVŠ.

11.3 Odborné komisie IVŠ predstavujú najmä:

a) sociálna komisia (SK),
b) komisia športu (KŠ),
c) komisia plánovania a stratégie rozvoja (KPSR)
d) právna komisia (PRK)
e) ekonomická komisia (EK)

11.4 SR IVŠ môže v prípade potreby vytvoriť na stanovený čas a účel komisiu ad hoc a/alebo pracovnú skupinu.

Článok 12
Dozorná rada

12.1 Dozorná rada IVŠ (ďalej aj „DR IVŠ“) je kontrolným orgánom IVŠ. Ide o fakultatívny orgán.

12.2 DR IVŠ má vždy nepárny počet členov, pričom najmenej má 1 člena a najviac 3 členov. Skladá sa z predsedu a/alebo predsedu a 2 členov, ktorých volí valné zhromaždenie IVŠ na funkčné obdobie 5 rokov. V prípade, že je DR IVŠ trojčlenná, predsedu si DR IVŠ volí tajne spomedzi svojich členov.

12.3 Predsedom a členom DR IVŠ z dôvodu vylúčenia konfliktu záujmov nemôže byť pracovník aparátu IVŠ v pracovnoprávnom pomere ani osoba v akomkoľvek zmluvnom vzťahu s IVŠ alebo za prácu v IVŠ inou formou odmeňovaná, ani osoba, ktorá je členom iného orgánu Združenia.

12.4 DR IVŠ má právomoc kontrolovať celú činnosť IVŠ, má prístup ku všetkým dokladom IVŠ, vrátane účtovných dokladov a môže požadovať informácie od Prezidenta IVŠ, členov SR IVŠ, predsedov komisií a zamestnancov. Členovia DR IVŠ majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach SR IVŠ a komisií, bez práva hlasovať.

12.5 DR IVŠ priebežne, najmenej však raz za kalendárny rok, vykonáva kontrolu hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami IVŠ, kontrolu dodržiavania a plnenia uznesení valného zhromaždenia IVŠ a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov a rozhodnutí IVŠ.

12.6 DR IVŠ je povinná spracovať z výsledkov zistení správu s návrhom na riešenie nedostatkov a oboznámiť s ňou SR IVŠ najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia IVŠ. Členovia DR IVŠ vykonávajú svoje funkcie ako čestné. Sú povinní vykonávať svoje funkcie nezištne a k prospechu rozvoja IVŠ. Majú nárok na náhradu za stratu času a na cestovné náklady.

Článok 13
Majetok

13.1 IVŠ hospodári so svojím majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

13.2 IVŠ:

a) vedie evidenciu majetku,
b) vedie účtovnú evidenciu v súlade s platnými účtovnými predpismi,
c) predkladá účtovné a štatistické údaje príslušným orgánom v rozsahu, spôsobom a v termínoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

13.3 Zdrojmi príjmu IVŠ sú najmä:

a) členské príspevky,
b) dotácie a granty,
c) dary,
g) peňažné prostriedky získané z projektov a súťaží,
h) príjem z reklamy, sponzoringu a marketingu.

13.4 Všetky výdavky IVŠ slúžia výlučne na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti IVŠ, a nie na tvorbu zisku.

Článok 14
Finančné hospodárenie

14.1 IVŠ hospodári na základe rozpočtu schváleného SR IVŠ.

14.2 SR IVŠ je povinný každoročne, najmenej však 30 dní pred konaním valného zhromaždenia IVŠ, predložiť DR IVŠ správu o hospodárení IVŠ.

14.3 SR IVŠ predkladá každoročne valnému zhromaždeniu IVŠ správu o hospodárení spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie IVŠ.

14.4 Spravovaním majetku a finančných zdrojov je poverený Prezident IVŠ, ktorý môže na základe plnomocenstva poveriť tretiu osobu výkonom čiastkových majetkových práv.

14.5 K platnosti finančnej operácie sa vyžaduje podpis Prezidenta IVŠ.

14.6 Finančné hospodárenie IVŠ podrobnejšie upravujú ekonomické smernice IVŠ, schválené SR IVŠ.

14.7 IVŠ hospodári zásadne s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom.

14.8 Za dodržiavanie rozpočtu zodpovedá Prezident IVŠ.

Článok 15
Marketingové práva

15.1 Za rešpektovania znenia týchto Stanov, je IVŠ pôvodným a výlučným nositeľom a majiteľom všetkých práv, vyplývajúcich z činnosti IVŠ, a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času a miesta. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, majetkových práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, zvukovo-obrazových záznamov, práv na reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom Internetu a iných elektronických komunikačných sietí, alebo prostredníctvom nosičov dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát, multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising, a iné obdobné práva vyplývajúce zo zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (autorský zákon), občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka a iných právnych predpisov SR.

15.2 Osoby, ktoré sa zúčastňujú na verejných činností IVŠ a akcií spadajúcich do kompetencie IVŠ, udeľujú Združeniu neobmedzený súhlas s bezodplatným využívaním ich vlastných osobnostných a iných práv, a so spracovaním ich osobných údajov podľa osobitného zákona, v súvislosti s členstvom v Združení, alebo v súvislosti s účasťou na akejkoľvek verejnej činnosti IVŠ.

15.3 IVŠ má výlučné právo na udeľovanie povolenia (licencie, sublicencie) na využívanie všetkých práv uvedených v tomto článku, najmä na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom Internetu, masovokomunikačných médií, iných verejných elektronických komunikačných sietí, alebo nosičov dát zo verejných aktivít IVŠ a iných podujatí spadajúcich do kompetencie IVŠ v zmysle tohto článku.

15.4 Rozhodovanie vo veciach podľa tohto článku patrí do výlučnej kompetencie SR IVŠ, ktorý môže rozhodnúť o tom, či týmito právami bude disponovať výhradne IVŠ, alebo či za účelom využívania týchto práv IVŠ založí obchodnú spoločnosť, v ktorej bude jediným spoločníkom alebo akcionárom, a podiel na zisku obchodnej spoločnosti po zdanení bude použitý výlučne na plnenie úloh IVŠ vymedzených Stanovami, internými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi IVŠ.

Článok 16
Zánik IVŠ

16.1 IVŠ zaniká:

a) rozhodnutím VZ IVŠ
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení IVŠ.

16.2 VZ IVŠ v uznesení o zrušení IVŠ ustanoví likvidačnú komisiu, ktorá vykoná likvidáciu majetku IVŠ.

Prešov 24.8.2016

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)