Psychologická diagnostika osobnosti

POZNAJ SÁM SEBA PROJEKTÍVNOU METÓDOU

PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA OSOBNOSTI
Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.

Poznanie osobnosti človeka z kresby stromu a rukopisu – unikátna psychografologická metóda a psychologická diagnostika

Životné presvedčenie mnohých ľudí vedome a možno aj nevedomky odráža známu pravdu, že zdroj zmeny osobnosti človeka, aj jeho akejkoľvek ťaživej životnej situácie, leží hlboko v psychike každého jednotlivca. Tento potenciálny psychický zdroj, ktorý čaká na svoju realizáciu v každom človeku, sme vo viacerých našich publikáciách vymedzili a analyzovali pod názvom individuálny potenciál človeka. Je potrebné systematicky podporovať ľudí v tom, aby mali motiváciu k ochrane a k rozvíjaniu ich vlastného osobnostného, duchovného a duševného bohatstva. Upozorniť ich na to, aby venovali pozornosť vlastným potrebám, ktoré majú byť uspokojené pre ich dobro, aj pre dobro druhých. Príspevok je venovaný tým ľuďom, ktorí majú ochotu pracovať na rozvoji vlastného psychického a sociálneho potenciálu v záujme svojho ľudského zrenia.
© copyright Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.

Symbolika plochy a znakov v kresbe stromu a v rukopise – komparatívna diagnostická metóda:

„Poznaj sám seba kresbou stromu a z rukopisu“
(projektívnou metódou a grafologickým rozborom rukopisu)

 

Úloha

Na čistý, nelinajkový papier, formát A4, nakreslite seba v podobe stromu.
Na čistý, nelinajkový papier, formát A4, napíšte písaným písmom 6 riadkov textu.

POSTUP A VYHODNOTENIE

Metóda: Kresba stromu
Plochu papiera rozdeľte horizontálne a vertikálne na 4 kvadranty (časti)
Skúmajte ako je umiestnený Váš strom na ploche papiera:

• Je viac vľavo, alebo vpravo?
• Je viac v hornej, alebo dolnej časti plochy papiera?
• Aká je koruna stromu? Veľká, malá, košatá, iba konáre, s kvetmi?

 

Aký je kmeň stromu ? Hrubý, tenký, hladký, drsný, vysoký, nízky, mohutný, krehký? Aké sú korene stromu? Má alebo nemá korene, sú silné, slabé, naznačené trávou, zemou.

Kresba stromu a grafologické posúdenie rukopisu.

Každý človek je jedinečnou bytosťou. A tá sa neopakovateľným spôsobom správa, prežíva v čase a priestore svojho života.

Pre grafológa priestor života osobnosti predstavuje plocha papiera (rôznej veľkosti). Na nej sa pisateľ realizuje svojím písomným prejavom (rukopisom, kresbou, či čmáraním).

Písmo je symbolom a výstižným obrazom, na ktorom vnímame originálnosť minulosti, prítomnosti i smerovania osobnosti do budúcna.
Niet na svete dvoch ľudských bytostí, ktoré by mali totožný písomný prejav. Jednovaječné dvojčatá nevynímajúc.

A preto aj Váš strom, ktorý nakreslíte, je dozaista iný, než strom druhých. Vystihuje práve a len Vás, lebo ste doň premietli svoju osobnosť, Vaše vedomie i podvedomie, Vašu zameranosť na duchovné či materiálne stránky života, Vaše pocity zakotvenosti v živote, Vaše pocity z vlastnej osoby čiže prežívanie seba.

Strom – to ste Vy „tu a teraz“ v súčasnej situácii, v ktorej je však obsiahnuté všetko, čo ste doteraz prežili a tiež to, čo prežívate teraz.
Od prežívania tu a teraz sa odvíjajú Vaše očakávania a motivácie v živote.

Rozdelenie plochy na horné, stredné a dolné pásmo

Všimnime si plochu papiera z grafologického pohľadu, teda ako sú umiestnené jednotlivé časti kresby stromu:

• koruna stromu je umiestnená v hornom pásme plochy písma
• kmeň stromu je umiestnený v strednom pásme plochy písma
• korene stromu sú umiestnené v dolnom pásme plochy písma

Ak sa prizrieme na strom z hľadiska psychoanalytickej teórie osobnosti, môžeme na kresbu stromu nahliadať takto:

Koruna stromu symbolicky znázorňuje:
Nadvedomie – Nadja (Superego) osoby, tzn. zvnútornené normy spoločnosti, morálku, písané i nepísané zákony správania sa a konania, ktoré si osoba osvojila od blízkych i vzdialenejších ľudí.

Kmeň stromu symbolicky znázorňuje:
Vedomie – Ja (Ego) osoby, tzn. vedomé prežívanie seba, spôsob realizácie a presadzovania svojej osoby v živote.

Korene stromu symbolicky znázorňujú:
Nevedomie – Ono (Id) osoby, tzn. tú časť psychiky, ktorá je oku danej osoby a očiam druhých ľudí ukrytá. Osoba si ju pri plnom vedomí neuvedomuje. Avšak prežíva ju vo forme pocitov a emócií. Nevedomú časť psychiky človek prežíva a odhaľuje vo svojich snoch a v stavoch blízkych snom a tiež v stavoch výbuchu afektov, citového vzrušenia, v meditatívnych stavoch, v stavoch prežívania hraničných životných situácií, v bdelej kóme.

Rozdelenie plochy na ľavú a pravú stranu

Z hľadiska orientálnych filozofických a praktických duchovných učení sa rozdelenie plochy papiera, na ľavú a pravú stranu môže vysvetliť takto:

Ľavá strana – predstavuje princíp matky, priľnutie k primárnej rodine (otec a matka, blízki príbuzní), hľadanie istoty vo svojich rodinných koreňoch, návrat k prežívaniu a myšlienkam, ktoré sú späté s minulosťou, zahĺbenie sa do spomienok aj do svojho vlastného prežívania.

Pravá strana – predstavuje princíp otca, zameranie sa na aktivitu, činorodosť, iniciatívne vykročenie do života, chuť zdolávať prekážky, sledovanie svojich cieľov, nasledovanie výziev života, dôvera v perspektívy života.

Interpretácia kresby stromu

Dôverujte svojej intuícii, vnímavosti a všímavosti pri interpretácii symboliky stromu.

Sledujte umiestnenie a rozloženie a tiež proporcie každej časti stromu na ploche papiera. Pozorne si všímajte detaily aj celok kresby stromu.
Umožní Vám to netradične chápať Vaše prežívanie a Vašu vlastnú osobnosť a rovnako tak aj prežívanie a osobnosť druhých ľudí.

Obrázok 1 – Symbolika plochy

 

Obrázok 2 – grafologické členenie plochy (zóny písma)

Čo je výrazné a čo je nevýrazné, alebo čo chýba Vášmu stromu?

Kde sa strom nachádza na ploche papiera, tzn. kde sa Vy nachádzate vo svojom životnom priestore?

Všimnite si každú pravidelnosť i nepravidelnosť stromu a postupujte takto:

horná plocha (zóna) – všimnite si tvar koruny stromu, jej košatosť, konáre koruny, prípade kvety a plody stromu;
stredná plocha (zóna) – všimnite si hrúbku a tvar kmeňa stromu, jeho povrch, vypukliny, priehlbiny v kmeni;
dolná plocha (zóna) – všimnite si korene stromu, ich tvar, hrúbku, ako sú rozložené či viac na pravú alebo ľavú stranu. Ak strom nemá korene, ale stojí na zemi, aj to sa považuje za znak koreňov.

Porovnajte zistenia o Vašom strome s Vašim písmom.

Všimnite si analógiu – podobnosť jednotlivých vybraných častí

Vášho stromu a Vášho písma.

A/

Horná zóna písma = koruna stromu (oblasť nadvedomia) – oblasť, duchovna, ideí, fantázie, viery, idealizmu.
Stredná zóna písma = kmeň stromu (oblasť vedomia) – oblasť reality, činnosti, správania, konania.
Dolná zóna písma = korene stromu (oblasť nevedomia) – oblasť hmoty, vitality, ukotvenosti v každodennom bytí.

B/

Plnosť tvarov písmen
Koruna stromu:

Plné tvary koruny stromu = plné tvary hornej zóny písma:
to znamená predstavivosť, fantázia, duchovné zameranie , poetickosť.

Kmeň stromu:

Plné tvary kmeňa stromu = plné tvary strednej zóny písma:
to znamená citové bohatstvo, zvýšené zameranie na seba, ak sú písmená veľké, tak aj domýšľavosť a egoizmus.

Korene stromu:

Plné tvary koreňov stromu = plné tvary dolnej zóny písma:
to znamená materiálne potreby, vitalita, pudovosť, sexualita, pohybový typ.

C/

Štíhlosť tvarov písmen

Štíhle tvary koruny stromu = štíhle tvary hornej zóny písma, to znamená: racionalita, bystrosť, jasné a pohyblivé myslenie, teoretický prístup v živote.
Štíhle tvary kmeňa stromu = štíhle tvary strednej zóny písma, to znamená: emocionálna tlmenosť, citová zdržanlivosť, citová opatrnosť, uzavretosť v sebe, obavy prejaviť sa, úzkosť, znížená sebadôvera a energia konať.
Štíhle tvary koreňov stromu, alebo korene chýbajú = štíhle tvary dolnej zóny písma, to znamená: brzdené potreby, racionalizácia v pudovej oblasti, nedostatok vitality, telesné oslabenie, nízka zakorenenosť v živote, frustrácia z nedostatku opory a zázemia.

D/

Veľkosť strednej zóny písma

Výška kmeňa stromu = veľkosť strednej zóny písma, to znamená:

Veľká výška strednej zóny písma = zdôraznená výška kmeňa stromu, to znamená:

– schopnosť uplatniť sa medzi ľuďmi, zjednať nápravu vo svojich záležitostiach, zastať sa seba, napredovať,
– vášnivé zaujatie životom, nadšenie, potreba seba presadenia sa a vyžadovanie priestoru pre seba.

Malá výška strednej zóny písma = malá výška kmeňa stromu, to znamená:

– kvalitné pozorovacie schopnosti, koncentrácia pozornosti, vecnosť, kritickosť, dôkladnosť,
– svedomitosť, striedmosť, zmysel pre plnenie povinností, niekedy malichernosť, poriadkumilovnosť, opatrnosť.

E/

Dĺžky v písme

Veľké korene stromu = zdôraznené dolné dĺžky písma, to znamená:

– pevná zakorenenosť v realite, zemitá energia,
– žitie naplno v každodennosti,
– vitalita, ktorá pramení v materiálnych potrebách,
– praktickosť, pudy, sexualita, vytrvalosť.

Malé korene stromu a strom bez koreňov = podhodnotené dolné dĺžky písma, to znamená:

– chýba zakorenenosť v realite, slabá ukotvenosť v správaní a konaní,
– neistota, potláčanie svojej osoby zo strachu, alebo naopak pretláčanie svojej osoby
– chýba zázemie, tendencia úteku od reality.

Veľká košatá koruna stromu = zdôraznené horné dĺžky písma, to znamená:

– duchovná energia,
– potreba ozvláštniť si svoj život v každodennej realite,
– vitalita, ktorá pramení v duševných potrebách,
– tvorivé predstavy,
– idey, tvorivá energia,
– romantika.

Veľká holá koruna stromu iba s konármi

– prevaha racionality v myslení a prežívaní,
– suchopárnosť, potláčanie pudovej stránky svojej osoby,
– strohosť v telesnom a psychickom prejavení sa.

Príklad interpretácie niektorých zistení z kresby stromu v spojitosti s grafologickou charakteristikou

Korene v kresbe stromu vnímame v písme ako grafologickú
dolnú zónu písma:

Strom bez koreňov nakreslí človek, ktorému chýba pocit pevnej zakorenenosti a ukotvenia v rodine a v blízkych vzťahoch s druhými ľuďmi vôbec.
Zdroj pocitu nedostatočnej zakorenenosti, ukotvenia v živote súvisí väčšinou s nedostatočnou psychickou a sociálnou oporou osoby v jej detstve a tiež s prežívaním nedostatku opory od druhých v súčasnosti.

Taký človek akoby sa vznášal nad zemou. Psychicky kompenzuje nedostatok opory utiekaním sa k sneniu a zľahčovaním reality útekom do sveta rozmanitých nereálnych plánov a očakávaní.

Korunu stromu analogicky k písmu vnímame ako grafologickú
hornú zónu písma:

Ak má strom holé konáre bez lístia a plodov, ak nemá košatú korunu, osoba nedisponuje bohatou fantáziou, predstavivosťou a umeleckou tvorivosťou.

Je však bystrá, uvažuje s prevahou racionality.

Taká osoba zrejme nebude výrazne inklinovať k filozofii či k duchovnej oblasti života. Drží sa viac faktov, logiky a abstraktného uvažovania.

Kmeň stromu analogicky k písmu vnímame ako grafologickú
strednú zónu písma:

Ak je kmeň stromu veľmi tenký, naznačený čiarou, alebo je krátky môže signalizovať, že Ja/Ego autora stromu je krehké.

Taká osoba skôr a ľahšie podľahne záťažovým a náročným životným situáciám.

Jej úzkostné prežívanie životných situácií brzdí tok životnej energie cez úzky kmeň stromu do koruny stromu aj do jeho koreňov.

Obrazne povedané psychická úzkosť osoby brzdí prúdenie životnej energie smerom od hlavy (myslenia) cez srdce (prežívanie) k telesnej vitalite a naopak.

Tenký kmeň stromu signalizuje, že prežívanie vlastnej osobnosti pisateľa nie je silný, že má znížené sebavedomie, ktoré je možné zvonku – druhými ľuďmi, ľahko narušiť.

Tento človek „vnútorne emigruje“, v závislosti od psychickej náročnosti danej situácie a s ňou spojenými negatívnymi zážitkami, do jadra svojej bytosti.

Odťahuje sa od kontaktu so svetom a s ľuďmi.

Príklad interpretácie kresby stromu, ktorý má pravidelné proporcie a rozloženie:

A/ Koruna stromu = grafologická horná zóna písma

Kresba stromu: Strom má košatú korunu s plodmi.

– Autor kresby má bohatý duchovný život, plodné myšlienky a nápady.
– Fantázia je rozvinutá, má sklon k duchovným hodnotám, ctí morálku a pravidlá.
– Jeho myslenie je viac imaginatívne, tvorivé, obrazné, než logicko – analytické.
– Zrejme viac inklinuje k umeniu, filozofii, náboženstvu, než k technike a vede.

Písmo:

– Pisateľ zrejme zdôrazňuje horné dĺžky písmen, ktoré sú plné.
– Tlak jeho písma je stredný až silný.

B/ Kmeň stromu = grafologická stredná zóna písma

Kresba stromu: Kmeň stromu je hrubý, vzhľadom na korunu a korene primerane dlhý, bez vypuklín, priehlbín, narušeného povrchu.

– Autor stromu má silný sebacit, zdôrazňuje svoje Ego
– Má primerané až vysoké sebavedomie, je si vedomý svojich hodnôt.
– Je predpoklad, že v záťažových situáciách je odolný a nedá sa ľahko „zlomiť“.
– Jeho sebaobraz nie je naštrbený.
– Pri presadzovaní vlastných záujmov sa taký človek môže prejaviť egoisticky.

Písmo:

– Pisateľ zrejme zdôrazňuje strednú zónu písma, čiže má plné a veľké písmo.
– Tlak jeho písma je stredný až silný.

C/ Korene stromu = grafologická dolná zóna písma

Kresba stromu: Korene sú zreteľné, silné a rozložité, siahajú hlboko do zeme.

– Autor kresby je dobre zakotvený, zakorenený v živote, v súčasnosti.
– To vyplýva aj z jeho dobrého rodinného zázemia v detstve.
– Je spokojný v medziľudských kontaktoch, pružný v praktickom konaní.
– Disponuje dostatkom životnej energie a rád užíva dary života (má silné potreby a pudy).

Písmo:

– Pisateľ zrejme zdôrazňuje dolné dĺžky písmen, ktoré sú dlhé a plné.
– Tlak jeho písma je silný až stredný.

D/ Ľavá a pravá strana
plochy stromu a znakov písma

Kresba stromu: koruna, kmeň, korene stromu sú umiestnené vyvážene : vľavo i vpravo.

– Pisateľ dobre integroval zážitky z detstva a zo svojej minulosti aj zo súčasnosti.
– Je primerane orientovaný na budúcnosť a pohotový aktívne konať vzhľadom na perspektívy osobného rozvoja.
– Jeho cieľavedomosť korení pravdepodobne v dobrom rodinnom zázemí v detstve aj v súčasnosti.
– Je schopný prežívať svoje vnútorné Ja, čiže autentickosť svojej osoby.
– Je schopný iniciatívne kooperovať s ľuďmi na riešení životných úloh.
– Osobnosť je dobre integrovaná.
– Podľa okolností a situácie má tendenciu k introverzii (uzavretosti) aj k extroverzii (otvorenosti) v myslení, v prežívaní, v správaní a v konaní.

Želáme veľa tvorivosti, vnímavosti a motivácie v pochopení Vašej osobnosti prostredníctvom kresby stromu a písma.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)