Postupy účtovania pre neziskový sektor – podvojné účtovníctvo

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007  č. MF/24342/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č.  F/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74,opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74

 

  • § 1 – 16 Základné a všeobecné ustanovenia
  • § 17 – 29 Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok
  • §30 – 32 Účtovná trieda 1 – Zásoby
  • § 33 – 34 Účtovná trieda 2 – Finančné účty
  • § 35 -46 Účtovná trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
  • § 47 – 51 Účtovná trieda 4 – Imanie, fondy a dlhodobé záväzky
  • § 52 – 61 Účtovná trieda 5 – Náklady na činnosť
  • § 62 – 69 Účtovná trieda 6 – Výnosy z činnosti
  • § 70 -71 Uzávierkové účty, podsúvahové účty
  • § 72 – 74 Prechodné a záverečné ustanovenia
nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)